www.webaukci.cz

AUKČNÍ ŘÁD

Preambule
Tento Aukční řád (dále jen „AŘ“) upravuje užívání systému pro provádění elektronických Aukcí (dále jen „AS“)., jakož i samotný průběh elektronické Aukce

Provozovatelem AS je společnost REALITAS invest group, s.r.o. se sídlem Mokropeská 2026,  252 28 Černošice, IČ: 26976064, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179121, tel. 608 666 555 , e-mail info@webaukci.cz, www.webaukci.cz  (dále jen „Provozovatel“).
 
Hlavním cílem AS je poskytování služby spočívající v poskytování elektronického nástroje pro provádění elektronických Aukcí jednotlivých Organizátorů. Za tímto účelem je Provozovatel oprávněn uveřejňovat Aukce vyhlášené Organizátorem zadáním do AS, včetně Aukčních vyhlášek, fotografií, popisu Předmětu aukce a dalších dokumentů a informací týkajících se Aukce.
Tento AŘ obsahuje vymezení pojmů, specifikaci postupů a další důležité informace vztahující se výlučně k AS. Veškeré pojmy v tomto AŘ nedefinované se řídí dle jejich významu v aplikovaných právních předpisech.
 
Na elektronickou Aukci se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zcela vyloučeno je naopak použití ustanovení právní úpravy veřejné dražby dle zákona číslo 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
 
Vymezení některých pojmů
 
Aukční řád - dokument obsahující vymezení pojmů, specifikaci postupů a další důležité informace vztahující se k AS a Aukcím. (dále jen ,,AŘ“)
Aukce - jednání Organizátora aukce prostřednictvím AS směřující k tomu, aby byl za podmínek daných AŘ a Aučkní vyhláškou mezi Účastníky aukce vybrán Vítěz aukce, jenž za Předmět aukce nabídne nejvyšší částku – Aukční cenu aspoň na úrovni Vyvolávací ceny a měl tak právo i povinnost učinit závaznou nabídku Navrhovateli aukce uzavřít Kupní, Nájemní nebo podobnou smlouvu (např. Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu ve smyslu ust. § 736 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění)za tuto Aukční cenu za podmínek daných v AŘ a v Aukční vyhlášce. Aukce není dražbou (např. dle zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, v platném znění).
Aukční cena - nejvyšší Podání na Aukci, při kterém byl udělen Příklep dle AŘ.
Aukční jistina - peněžní částka, která slouží pro zajištění budoucích závazků Účastníka aukce. Její výše je stanovena v Aukční vyhlášce a musí být uhrazena řádně (tzn. na účet uvedený v Aukční vyhlášce a pod variabilním symbolem přiděleným Účastníkovi aukce) a včas před zahájením Aukce. Všem Účastníkům aukce vyjma Vítěze aukce se Aukční jistota vrací v plné výši do 48 hodin po ukončení Aukce. Aukční jistota propadá jako smluvní pokuta za porušení povinností Vítěze aukce stanovených v Aukční vyhlášce, zejména v případě, kdy Vítěz aukce neuzavře s prodávajícím určenou smlouvu.
Aukční systém (AS) - informační systém (souhrn softwarových a hardwarových prostředků) Provozovatele, který slouží Organizátorovi aukce k vyhlášení a provedení Aukce. Tento systém je volně a bez omezení přístupný na webových stránkách www.webaukci.cz.
Aukční vyhláška -dokument, jímž Organizátor aukce vyhlásí Aukci a stanoví podmínky jejího provedení. Musí povinně obsahovat označení Organizátora aukce, Navrhovatele aukce, čas zahájení a ukončení aukce, ID (jedinečný identifikátor) aukce, označení a popis Předmětu aukce, jeho příslušenství, práv a závazků na Předmětu aukce váznoucích a s ním spojených, Nejnižší podání, Minimální příhoz, Aukční jistotu a způsob její úhrady a vracení, způsob zajištění prohlídek Předmětu aukce, zjištěnou či odhadnutou cenu Předmětu aukce, příp. další doplňující informace. V Aukční vyhlášce musí být stanoveny základní náležitosti Kupní smlouvy a podmínky jejího uzavření Navrhovatele aukce s Vítězem aukce. Aukční vyhláška může stanovit i jiný typ smlouvy a podmínky jejího uzavření dle platné legislativy. (Např. Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu ve smyslu ust. § 736 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.) Ustanovení Aukční vyhlášky mají v případě rozdílných znění přednost před AŘ.
Aukční cena - nejvyšší cena dosažená v Aukci, a to Kupní cena, Cena nájmu či jiná obdobná cena za předmět Aukce.
Cena - všechny ceny či platby jsou cenami v Kč s DPH dle platných předpisů, pokud Aukční vyhláška nestanoví něco jiného.
Číslo aukce - ID aukce - jedinečný číselný identifikátor  Aukce v AS.
Číslo uživatele - Uživatelské číslo - Uživatel č. - jednoznačná číselná identifikace Uživatele v AS; v případě Účastníka aukce se jedná o Aukční číslo. Aukční číslo je Účastníkovi přiděleno po složení aukční jistoty.
Čas zahájení aukce - časový okamžik uvedený v Aukční vyhlášce (včetně data), stanovující okamžik, od kterého je možné činit Podání do aukce. V případě, že do zahájení Aukce není do této Aukce přihlášen žádný Účastník, aukce se nekoná.
Čas ukončení aukce - časový okamžik uvedený v Aukční vyhlášce (včetně data), po jehož uplynutí je Aukce ukončena, a tedy nelze činit jakékoliv Podání v této Aukci, pokud tento časový okamžik není posunut dle AŘ.
Doba trvání aukce - časový interval mezi Časem zahájení aukce a Časem ukončení aukce, během kterého je Účastník aukce oprávněn činit svá Podání.
Heslo - jedinečný alfanumerický řetězec, který slouží k identifikaci Uživatele při jeho přihlášení v AS.
ID aukce - číslo aukce - jednoznačná numerická identifikace Aukce v AS.
Identifikační údaje - údaje zadávané žadatelem při Registraci do AS.
Karta aukce - komplexní informace o Aukci a jejím průběhu v AS.
Smlouva - kupní smlouva dle § 2079 a násl. Obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb.) nebo nájemní či jiná smlouva, kterou se Navrhovatel aukce jako prodávající zavazuje za podmínek stanovených v Aukční vyhlášce, že Vítězi aukce jako kupujícímu předá Předmět aukce a umožní mu nabýt vlastnické právo, nájemní či jiné právok Předmětu aukce a Vítěz aukce jako kupující se zavazuje, že Předmět aukce převezme a zaplatí Navrhovateli aukce Kupní cenu nebo Cenu nájmu ve výši Aukční ceny. Aukční vyhláška může stanovit i jiný typ smlouvy a podmínky jejího uzavření dle platné legislativy. (Např. Nájemní smlouva nebo Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu ve smyslu ust. § 736 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.) Navrhovatel aukce nemá povinnost uzavřít s Vítězem aukce Kupní smlouvu.
Licitátor - fyzická osoba, která je oprávněna činit jménem a na účet Organizátora aukce úkony v Aukci, a to zejména zahajuje Aukci, sleduje její průběh, kontroluje dostupnost AS a uděluje Příklep prostřednictvím AS za podmínek AŘ.
Minimální příhoz -  nejnižší částka v Kč stanovená v Aukční vyhlášce, o kterou je možné navýšit platné Podání.
Navrhovatel aukce - na základě učinění své výzvy Vítězi aukce během Opční lhůty má Navrhovatel aukce právo s Vítězem aukce uzavřít Kupní smlouvu a prodat (zcizit) Předmět aukce za podmínek stanovených v AŘ a v Aukční vyhlášce.
Vyvolávací cena - minimální částka v Kč stanovená v Aukční vyhlášce; první platné Podání musí být učiněno alespoň na úrovni Vyvolávací ceny.
Odměna - Aukční vyhlášce může být stanoveno, že Vítěz aukce je povinen uhradit náklady spojené s provedením Aukce zde stanovenou částkou a způsobem úhrady, a to pouze v případě, že byla s Vítězem aukce uzavřena Kupní smlouva. V Aukční vyhlášce může být i stanoveno, že Aukce bude pro všechny Účastníky aukce provedena bezúplatně nebo že Aukci hradí Navrhovatel.
Odročení aukce - odložení konání Aukce na jiný termín a popř. i za změněných podmínek.
Opční lhůta - lhůta ve dnech, počítaná ode dne ukončení Aukce, během které má Navrhovatel aukce právo vyzvat Vítěze aukce k uzavření Kupní smlouvy a Vítěz aukce je povinen s ním Kupní smlouvu uzavřít. Po marném uplynutí Opční lhůty již Vítěz aukce nemá povinnost uzavřít s Navrhovatelem aukce Kupní smlouvu.
Podání - závazná nabídka Účastníka aukce vyjádřená v Kč Navrhovateli aukce na uzavření Kupní smlouvy k Předmětu aukce učiněná v průběhu Aukce ve výši alespoň Nejnižšího podání; další podání musí převyšovat podání již učiněné na Aukci nejméně o stanovený Minimální příhoz. Účastník aukce je vázán svým Podáním, pokud nebylo učiněno podání vyšší aspoň o Minimální příhoz nebo pokud toto Podání nebylo dorovnáno Účastníkem aukce s předkupním právem jako prvním.
Předmět aukce - libovolné věci nebo práva, které může Navrhovatel aukce prodat (zcizit) nebo za úplatu poskytnout, a to uzavřením Kupní smlouvy, nájemní smlouvy či jiné smlouvy s Vítězem aukce, případně uzavřením jiné smlouvy (např. Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu ve smyslu ust. § 736 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění)
Příhoz - částka v Kč, která představuje navýšení platného Podání oproti Podání učiněnému v Aukci jako poslední v daném čase, další platné Podání musí být navýšeno nejméně o stanovený Minimální příhoz, pokud nebylo Podání dorovnáno Účastníkem aukce s předkupním právem.
Přihlašovací údaje - Uživatelské jméno a Heslo, pomocí kterých se Uživatel přihlašuje do AS.
Příklep  - lze udělit na Aukci pouze Účastníkovi aukce, který učinil na Aukci nejvyšší Podání za podmínek AŘ a aukční vyhlášky, a to aspoň na úrovni Nejnižšího podání. Učinilo-li více Účastníků aukce současně stejné nejvyšší Podání, udělí Organizátor aukce příklep nejprve Účastníkovi aukce s předkupním právem.
Registrace - vyplnění úplných a pravdivých Identifikačních údajů v AS a doručení vyplněného Registračního formuláře Provozovateli.
Registrační formulář  - registrace do systému www.webaukci.cz a přihláška k účasti na Aukci, která obsahuje Identifikační údaje (vyjma Přihlašovacích údajů) a čestné prohlášení žadatele, že:
 • jeho uvedené identifikační údaje jsou úplné a pravdivé;
 • je plně způsobilý provádět úkony v Aukcích, jichž se bude účastnit v AS,
 • souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, GDPRse zpracováním veškerých svých osobních údajů zadávaných do AS a jejich využitím Provozovatelem v souvislosti s prováděním veřejných aukcí v AS;
 • v případě změny Identifikačních údajů tyto změny bezodkladně oznámí Provozovateli;
 • se seznámil s platným AŘ, souhlasí s ním a zavazuje se ho dodržovat;
 • v případě podání přihlášky k účasti na Aukci (registrace do Aukce) jako Účastník aukce v AS se předem seznámí se všemi zde uveřejněnými informacemi o této Aukci, zejména pak s uveřejněnou Aukční vyhláškou a Předmětem aukce; souhlasí s Aukční vyhláškou a zavazuje se ji dodržovat; prohlašuje, že není osobou vyloučenou z Aukce dle obecně závazného právního předpisu nebo úředního rozhodnutí;
 • užitím prostředků k úhradě Aukční jistoty a případnému zaplacení Ceny dosažené v aukci nedochází k legalizaci výnosů z trestné činnosti ve smyslu § 3 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;
 • v případě, že dojde ke změně výše uvedených skutečností, se nebude účastnit žádné Aukce v AS a bezodkladně tyto změny oznámí Provozovateli.
Sekce archiv aukcí - v této sekci AS jsou uveřejněny všechny ukončené Aukce a Aukce, od kterých bylo upuštěno. Údaje v Sekci archiv aukcí jsou veřejně přístupné po dobu 1 roku od data ukončení či upuštění od Aukce.
Sekce odročené aukce - v této sekci AS jsou uveřejněny všechny Odročené Aukce.
Sekce probíhající aukce - v této sekci AS jsou uveřejněny všechny Aukce, které probíhají a Účastníci aukce na nich mohou činit Podání.
Sekce vyhlášené aukce  - v této sekci AS jsou uveřejněny všechny Aukce, které byly vyhlášeny.
Služby - za podmínek AŘ prostřednictvím AS Organizátor aukce vyhlásí a provede Aukci. V AS jsou uveřejněny informace o Aukci a jejím průběhu a tyto informace jsou volně a bez omezení přístupné. Účastník aukce může učinit Podání až do ukončení Aukce, kdy je určen Vítěz aukce a stanovena Aukční cena.
Upuštění od aukce -  Aukci nelze provést ani ji odročit; Aukce je následně přesunuta v AS do Sekce archiv aukcí.
Účastník aukce - Uživatel AS, který byl Organizátorem aukce po splnění podmínek uvedených v Aukční vyhlášce (zejména úhradě Aukční jistoty, pokud byla stanovena) zapsán do Aukce a má právo činit Podání na Aukci; v Kartě aukce je označen svým Číslem uživatele – Aukčním číslem.
Účastník aukce s předkupním právem - Účastník aukce, který prokázal Organizátorovi aukce své předkupní právo k Předmětu aukce a má právo na Aukci dorovnat platné Podání, pokud tak učiní jako první Účastník aukce s předkupním právem. Účastník aukce s předkupním právem je v AS označen červeným P před svým Uživatelským číslem.
Uživatel  - osoba (fyzická, právnická nebo manželé), která se zaregistrovala do AS.
Uživatelský účet organizátora aukce - je k dispozici Organizátorovi aukce po jeho přihlášení se do AS a sestává z menu Vaše aukce a Nová aukce, kde Vaše aukce obsahuje kompletní přehled Aukcí a informací k nim a pomocí Nová aukce se zadávají údaje o nové Aukci.
Uživatelské jméno - jedinečný alfanumerický řetězec, který slouží spolu s Heslem pro přihlášení Uživatele do AS.
Vítěz aukce - Účastník aukce, jemuž byl udělen Příklep a má tak právo a povinnost během Opční lhůty a za podmínek AŘ a Aukční vyhlášky učinit nabídku Navrhovateli aukce uzavřít Kupní smlouvu s cenou jejího plnění ve výši Aukční ceny, případně jinou podobnou smlouvu (např. Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu ve smyslu ust. § 736 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění). Vítěz aukce je povinen na základě Výzvy učiněné Navrhovatelem aukce v Opční lhůtě uzavřít Kupní smlouvu nebo podobnou smlouvu dle konkrétní aukce (např. Smlouvu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu ve smyslu ust. § 736 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění) a splnit další podmínky stanovené v AŘ a Aukční vyhlášce. Pokud došlo k podstatné změně stavu Předmětu aukce nebo k podstatné změně práv s Předmětem aukce spojených či na něm váznoucích, oproti stavu, který byl uveden v Aukční vyhlášce, vítěz aukce nemá povinnost uzavřít Kupní smlouvu.
Vyhlášení aukce -  uveřejnění Aukce v Sekci vyhlášené aukce.
Výluka AS - omezení, přerušení provozu AS, nebo nedostupnost webových stránek AS.
Výzva - Výzva Navrhovatele aukce, kterou navrhuje Vítězi aukce uzavřít Kupní smlouvu nebo podobnou smlouvu dle konkrétní aukce. Právo musí být Navrhovatelem aukce uplatněno v Opční lhůtě způsobem stanoveným v Aukční vyhlášce. Pokud není v aukční vyhlášce stanoveno jinak, Navrhovatel nemá povinnost uzavřít s Vítězem aukce kupní nebo podobnou smlouvu.
Zmaření aukce - případ, kdy Vítěz aukce na Výzvu Navrhovatele aukce v Opční lhůtě neuzavřel s Navrhovatelem Kupní nebo podobnou smlouvu dle konkrétní Aukce nebo neuhradil Aukční cenu dle Aukční vyhlášky způsobem v Aukční vyhlášce uvedeným, nebo nesplnil některou ze svých dalších povinností stanovených v Aukční vyhlášce. Ke zmaření aukce nedojde, pokud došlo k podstatné změně stavu Předmětu aukce a podstatné změně práv s Předmětem aukce spojených či na něm váznoucích, oproti stavu, který byl uveden v Aukční vyhlášce.
 
I. Předmět elektronické aukce
Předmětem elektronické Aukce je prodej nebo úplatný převod nemovitých věcí, družstevního podílu, nebo nájemního a podobného práva, které jsou detailně specifikovány v Aukční vyhlášce ke každé jednotlivé Aukci. Organizátor nabízí v elektronických Aukcích nemovité věci, družstevní podíly nebo nájemní a podobná práva ve vlastnictví třetích osob a zprostředkovává uzavírání zejména kupních smluv mezi Navrhovatelem a Účastníkem (Vítězem aukce). 
II. Registrace uživatele
Každý zájemce o využívání Služeb AS musí provést bezplatnou Registraci na internetové stránce www.webaukci.cz prostřednictvím zvolených Přihlašovacích údajů, přičemž zvolené Uživatelské jméno nesmí porušovat práva třetích osob, zejména práva na ochranu jména, firmy nebo k ochranné známce a nesmí být vulgární, klamavé nebo zavádějící nebo v rozporu s dobrými mravy. Pro případ porušení si Provozovatel vyhrazuje právo odmítnout Registraci takového Uživatelského jména, nebo již registrované Uživatelské jméno změnit či zrušit.
 
Zájemce uvádí vždy pouze Identifikační údaje nezbytné k jeho účasti v Aukci nebo k jeho identifikaci jako Organizátora. Zájemce může být registrován v AS pouze jednou a odpovídá za správnost a úplnost údajů, které při Registraci uvedl v Registračním formuláři.
 
Po odeslání provedené Registrace dochází k validaci vložených dat a ověření emailové adresy zájemce. 
O provedené Registraci a zprovoznění služeb bude Zájemce vyrozuměn Provozovatelem prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu, kterou zájemce uvedl při registraci.

III. Práva a povinnosti jednotlivých stran
Uživatel je povinen:
 • udržovat v aktuálním platném stavu své Identifikační údaje a do 3 pracovních dnů ode dne, kdy dojde k jejich změně, je aktualizovat jejich zasláním Provozovateli.
Uživatel není oprávněn:
 • poskytnout své Přihlašovací údaje třetí osobě;
 • nepovoleným způsobem zasahovat do AS, narušovat či nepřiměřeně zatěžovat AS;
 • analyzovat AS za účelem vytvoření obdobného systému pro provádění elektronických aukcí či umožnit toto třetí osobě;
 • zahrnout AS do jiných systémů bez souhlasu Provozovatele.
 
Účastník aukce je povinen:
 • seznámit se se všemi údaji uveřejněnými v AS , informacemi a dokumenty o Aukci, především s Aukční vyhláškou a stavem Předmětu aukce, zejména se závazky a právy, které na něm váznou;
 • před zahájením Aukce složit řádně a včas Aukční jistotu způsobem stanoveným v Aukční vyhlášce, pokud je zde Aukční jistota stanovena;
 • dodržovat podmínky stanovené v AŘ a v Aukční vyhlášce, na jejichž základě Aukce probíhá;
 • zaregistrovat (zapsat) se do Aukce s dostatečným časovým předstihem, aby si Organizátor aukce mohl ověřit přihlášku k účasti na Aukci a splnění podmínek zápisu tohoto žadatele do Aukce, zejména pak úhradu Aukční jistoty, pokud byla v Aukční vyhlášce stanovena;
 • provést kontrolu Podání, které hodlá v Aukci prostřednictvím AS učinit a kterým je jako Účastník aukce vázán;
Účastník aukce nemá právo na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených se svojí účastí v Aukci.
Vítěz aukce je povinen na výzvu Navrhovatele aukce učiněné v Opční lhůtě uzavřít Kupní nebo podobnou smlouvu dle Aukční vyhlášky a řádně a včas uhradit Aukční cenu dle Aukční vyhlášky a splnit další své povinnosti stanovené v Aukční vyhlášce.
 
Navrhovatel aukce má právo neuzavřít Kupní smlouvu s Vítězem aukce.
 
Organizátor aukce je povinen:
 • uveřejnit všechny informace a dokumenty, které mu byly poskytnuty o Předmětu aukce, zejména pak informace o právech na něm váznoucích formou dalších dokumentů;
 • splnit všechny povinnosti stanovené Smlouvou o provedení aukce uzavřené s Navrhovatelem aukce, AŘ a Aukční vyhláškou;
 • všechny změny stavu či práv Předmětu aukce;
 • sledovat průběh Aukce.
 
Navrhovatel aukce má právo stanovit v Aukční vyhlášce:
 • podmínky účasti v AS;
 • výši Aukční jistoty a způsob její úhrady;
 • Výši odměny Organizátora aukce a způsob její úhrady, popř. stanovit, že Aukce bude pro Vítěze aukce provedena bezúplatně;
 • Případy, kdy dojde k propadnutí složené Aukční jistoty jako smluvní pokuty a úhradu nákladů;
 • další podmínky provedení a vypořádání Aukce, kde tato ustanovení mají přednost před AŘ.

IV. Průběh aukce
Aukce je vyhlášena uveřejněním Aukční vyhlášky v sekci AS nazvané Vyhlášené aukce, kde je uvedeno datum a čas zahájení aukce a datum a čas ukončení aukce. V Kartě aukce jsou uveřejněny všechny informace a dokumenty (zejména Aukční vyhláška), které k Aukci poskytl Organizátor aukce.  Aukční vyhláška může stanovit podmínky provedení Aukce odchylné od ustanovení AŘ. V takovém případě mají přednost ustanovení obsažená v Aukční vyhlášce před ustanoveními AŘ.

 Do Aukce je třeba se registrovat (zapsat) s dostatečným časovým předstihem, aby Organizátor aukce mohl ověřit splnění podmínek zápisu žadatele do Aukce a zaslat mu potvrzující email nebo naopak zprávu o tom, že žadatel nebyl zapsán do Aukce. Po zahájení Aukce se již nelze do Aukce zaregistrovat a činit Podání.
 
Účastníkem aukce se může stát pouze registrovaný a aktivovaný Uživatel AS. Pro účast v Aukci je třeba se přihlásit do AS pomocí Přihlašovacích údajů.
 
Kliknutím na tlačítko Účastník aukce nebo Účastník aukce s předkupním právem zájemce o účast v Aukci zašle Organizátorovi aukce svoji žádost o registraci do Aukce spolu s čestným prohlášením, že souhlasí s AŘ a Aukční vyhláškou a zavazuje se je dodržovat a že splňuje všechny podmínky své účasti v Aukci. Tímto také zájemce potvrzuje, že řádně a včas uhradil Aukční jistotu a v případě Účastníka aukce s předkupním právem toto právo řádně a včas doložil Organizátorovi aukce.
 
V Uživatelském účtu Organizátora aukce v menu „Vaše aukce“ je veden přehled všech Uživatelů, kteří podali přihlášku do Aukce jako Účastník aukce a Účastník aukce s předkupním právem. Po ověření přihlášky Organizátor aukce rozhodne, zda bude tuto přihlášku akceptovat či nikoliv. V případě, že přihlášku akceptuje, provede aktivaci Uživatele. Takto aktivovaný Uživatel prostřednictvím AS obdrží od Organizátora aukce email, že byl zapsán do Aukce jako Účastník aukce, popř. jako Účastník aukce s předkupním právem. V případě odmítnutí žádosti o účast v Aukci, je mu sděleno, že jeho žádost o účast v Aukci nebyla Organizátorem přijata.
 
Do zahájení Aukce se může každý Účastník z Aukce odhlásit (zrušit svoji registraci v Aukci) stisknutím tlačítka „Odhlásit se z aukce“. Poté již v této Aukci nemůže činit Podání.
 
V čase zahájení Aukce se statut Aukce „Vyhlášená“ změní na její statut „Probíhající“ a tato Aukce se přesune ze sekce „Vyhlášené aukce“ do sekce „Probíhající aukce“. Současně je každému Účastníkovi aukce, popř. Účastníkovi aukce s předkupním právem, zaslán email o zahájení Aukce, v němž je Účastník aukce vyzván, aby činil Podání na probíhající Aukci.
 
Pro přihlášené Účastníky aukce či Účastníky aukce s předkupním právem do AS se v čase zahájení aukce objeví dialog pro činění Podání (licitace) na Aukci tím, že se jim nabídne vždy nejnižší možné platné Podání. Po kontrole Účastníkem aukce takto zobrazené částky v Kč a souhlasu s výší tohoto Podání Účastník aukce kliknutím zobrazenou částku potvrdí a učiní tak své Podání na Aukci. Účastníkovi aukce s předkupním právem nabídne AS možnost dorovnat platné Podání, pokud již toto Podání neučinil jiný Účastník aukce s předkupním právem jako první.

 Průběh učiněných Podání na Aukci (licitací) je možné sledovat v Kartě aukce v záložce „Podání“. Každé platné Podání je zde zaznamenáno formou tabulky s identifikací data a času podání, výše podání v Kč a čísla účastníka aukce, která je veřejně přístupná všem Uživatelům. V Kartě aukce je možno sledovat též zbývající čas do ukončení Aukce pod položkou „Čas do konce“.
  
Pokud někdo z Účastníků aukce učiní Podání v posledních pěti minutách před Časem ukončením aukce, Čas ukončení aukce se posouvá na pět minut od okamžiku učinění tohoto Podání. Je-li v této lhůtě učiněno další platné Podání, posouvá se čas ukončení aukce na pět minut od okamžiku učinění tohoto Podání.
 
V případě, že do zahájení Aukce není do této aukce zapsán jediný Účastník, je tato Aukce ihned po jejím zahájení přesunuta do sekce „Archiv aukcí“ s výsledkem „NEPRODÁNO“.
 
Spory o pořadí Podání jednotlivých Účastníků aukce a udělení Příklepu rozhoduje Organizátor. Spory, které se nepodaří takto vyřešit a další spory vzniklé v souvislosti s Aukcí budou rozhodovány soudy ČR.
 
Aukční jistota bude Účastníkům aukce, vyjma Vítěze aukce, vrácena do  48 hodin ode dne skončení Aukce.
 
Vítězi Aukce je Aukční jistota vrácena pouze tehdy, pokud Navrhovatel aukce prohlásí, že nevyužije svého práva uzavřít Kupní nebo podobnou smlouvu dle Aukční vyhlášky s Vítězem aukce, popřípadě po marném uplynutí Opční lhůty.
 
Pro případ, že Vítěz aukce na Výzvu Navrhovatele aukce v Opční lhůtě neuzavře Kupní nebo podobnou smlouvu na základě Aukční vyhlášky nebo neuhradí Aukční cenu dle Aukční vyhlášky způsobem zde uvedeným, nebo nesplní některou ze svých dalších povinností, jeho Aukční jistota propadá způsobem stanoveným v Aukční vyhlášce.
 
Opční lhůta v délce 15 dní počíná běžet dnem následujícím po dni ukončení Aukce. Během Opční lhůty má Navrhovatel právo vyzvat Vítěze aukce k uzavření Kupní nebo podobné smlouvy dle Aukční vyhlášky a Vítěz aukce je povinen Kupní nebo obdobnou smlouvu dle Aukční vyhlášky uzavřít. Po marném uplynutí této lhůty nemá Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem tuto smlouvu. Lhůta pro uzavření Kupní nebo podobné smlouvy dle Aukční vyhlášky je 30 dnů od doručení písemného návrhu na uzavření této smlouvy, pokud Aukční vyhláška nestanoví jinak. Lhůta pro úhradu Kupní nebo podobné ceny dle Aukční vyhlášky ve výši Aukční ceny je 30 dnů od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy Vítězi aukce, pokud Aukční vyhláška nestanoví jinak.

Aukční cena vydraženého předmětu aukce je vždy uvedena v Dražební vyhlášce. Pokud zde není uvedeno, jedná-li se o cenu včetně či bez DPH, má se za to, že Kupní cena je včetně DPH.
 
V. Poplatky, provoz a ochrana práv

Registrace do AS je bezplatná. Účastníci aukce neplatí Provozovateli ani Navrhovateli aukce žádné poplatky za registraci do AS.
 
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah, pravdivost či úplnost údajů uvedených v Kartě aukce, činnost Navrhovatele aukce, Organizátora aukce či Účastníka aukce ani za závazky či pohledávky mezi Navrhovatelem aukce, Uživateli, Organizátorem aukce či Účastníky aukce.
 
AS je dostupný nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu s technickou podporou v pracovních dnech 8.00 až 18.00 hod. na telefonním čísle 603417312.
 
Plánovaná Výluka AS musí být uveřejněna nejméně 7 dnů před jejím uskutečněním a to na webových stránkách www.webaukci.cz. Pokud dojde k neplánované Výluce AS v průběhu konání Aukce, Čas ukončení aukce se posunuje minimálně o jednu hodinu po ukončení Výluky AS a Aukce pokračuje s vyvoláním posledního platného Podání.
 
AS, grafická podoba internetových stránek, ochranná známka a další dokumenty AS jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá práva Provozovatel.

VI. Závěrečná ustanovení
AŘ je účinný dnem jeho vyhlášení, tj. dnem 1.11.2018, a to až do okamžiku vyhlášení nového AŘ.
 
Veškerá práva a povinnosti Poskytovatele, Navrhovatele, Organizátora, Účastníků aukce a dalších osob v tomto AŘ neupravená, se řídí příslušnými ustanoveními  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon